Finland Joensuu


Kennismaken met het Fins onderwijssysteem

Doelen:

• Door dit studiebezoek willen we expertise opbouwen omtrent inclusief onderwijs.
• We willen zien hoe ze de beginsituatie en de evolutie van de kinderen in kaart brengen en hoe ze omgaan met de grote diversiteit in de klas.
• We willen zien hoe scholen en vooral de leerkrachten autonoom daarmee omgaan en hoe we dit kunnen vertalen naar onze eigen klaspraktijk.


Inhoud van de cursus:

• Algemene informatie over het Fins onderwijssysteem en aspecten die leiden tot verhoogde leerwinst.
• Schoolbezoeken aan basis- en secundaire scholen.
• Introductie tot sleutelaspecten van hun pedagogische structuur aan de hand van klasbezoeken en reflectiegesprekken.
• Informatieve sessie rond onderwijs voor kinderen met specifieke noden.
• Voorstelling van ICT innovatieprojecten ondersteund door de universiteit.
• Informele contacten met leerkrachten en directies uit Finland.
• Informatiesessie rond het kwaliteitsontwikkelingsplan EFQM in de scholen.
• Informatie sessie rond inclusief onderwijs en didactische projectmatige aanpak en ICT integratie op school.
• Terugblik op wat we geleerd hebben en kansen tot implementatie in onze lokale context.
• Verworven competenties na de cursus : een visie op autonomie van de school en de kwaliteitskenmerken.
• Kennismaking met het Finse schoolgebeuren, leerkrachtenopleiding en professionalisering en samenwerking met de universiteit.
• Informatie verwerven rond kwaliteitsplan, inclusie, didactische aanpak, onderwijs voor kinderen met specifieke leernoden en ICT integratie in het Finse schoolsysteem.
• Reflectiegesprekken met leerkrachten en beleidsmensen.

 

Ijsland Reykjavik


Meta Learning and Thinking Skills

Doelen:

• We willen zicht krijgen op hoe ons brein werkt en hoe we het leren bij onze leerlingen kunnen optimaliseren.
• Er worden tools aangereikt om in onze klaspraktijk te gebruiken.
• Het ruimer inzicht in het leren zal de leerkrachten helpen in het begeleiden van kinderen bij zelfsturing in het eigen leerproces en bij kinderen met specifieke noden.
• Dit inzicht kan leerkrachten helpen bij het evalueren van kinderen.

Inhoud van de cursus

• Denkkaders. (HOT: higher order thinking)
• Verkenning van verschillende denkmodellen en in categorieën classificeren naar bruikbaarheid in lesactiviteiten in het schoolcurriculum.
• Gestructureerd denken voor zelfsturing in leerprocessen.
• We onderzoeken en ervaren denktools om te implementeren in onze klaspraktijk.
• Creatief denken kunnen we (aan)leren. Hoe creatief zijn en hoe leerlingen uitdagen om creatieve denkers te worden.
• Het brein en ons leren.
• Het enige menselijke orgaan dat denkprocessen kan opstarten en onderhouden met inbegrip van zelfreflectie.
• Wat vertelt het brein over zijn werkmechanisme?
• Breinvriendelijk leren, wat is het en hoe kunnen we het integreren in lesactiviteiten?
• De HOT-klas: tools en vaardigheden aanreiken om hun te versterken in zelfsturing bij het leren leren.

 

Portugal Lissabon

Diverse Students - Differentiated evaluation

Doelen:

• Bij deze nascholing willen we een antwoord vinden op een duidelijke visie rond breed evalueren en differentiëren, een rapporteringssysteem en geïntegreerde werkvormen om te evalueren.
• Invoering en uitvoering van gedifferentieerde methoden van evaluatie bij leerlingen en studenten

Inhoud van de cursus

• Screening, observatie en registratie van de specifieke onderwijsbehoeften van de studenten in het kader van het gemeenschappelijke curriculum.
• Efficiënt en effectief in kaart brengen van de beginsituatie van het leerproces en leerbehoeften.
• Ontwerpen, plannen en organiseren van een gedifferentieerde leeromgeving waarin de leerdoelen kunnen verdiept en verbreed worden.
• Toelichten van de leerdoelen en de leerintenties bij de leerlingen
- WALT: We are learning to,...
- WILF: What I Like to see,...
- TIB: This is becauses)
• Hoe een leerling verantwoordelijkheid geven in het eigen leerproces
- Het leren zichtbaar maken
- Verbeterde autonomie tijdens het leerproces
- Oefeningen op directe feedback
• Evaluatie proces bedoeld als documentatie van het leerproces
- Portfolio werk, zelfevaluatie en zelfreflectie
- De leerling houdt zijn eigen leerproces bij
- Efficiënt gebruik van ICT om leervorderingen registreren
- Beoordelingsprogramma als leerproces
- Verschillende vormen van formatieve evaluatie
- Coöperatief leren en evaluatiestrategieën
- Feedback en feedforward gesprekken

 http://bit.ly/2rcPRpA